Repeat abortion in Chinese adolescents : a cross-sectional study in 30 provinces

Auteurs & affiliatie

Jinlin Liu, Shangchung Wu, Jialin Xu, Marleen Temmerman, Wei Hong Zhang