Implementeren van een praktische richtlijn voor huisartsen in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd. Het eerste representatieve onderzoek naar seksueel geweld in België onder leiding van Prof Dr Ines Keygnaert toonde aan dat 64% van de inwoners in België tussen 16 en 69 jaar oud reeds slachtoffer werden van een vorm van seksueel geweld in hun leven: dit betreft 81% van de vrouwen en 48% van de mannen in deze leeftijdsgroep (Keygnaert et al, 2021a). In een recent onderzoek naar relaties, stress en agressie in de eerste twaalf maanden van de COVID-19 pandemie in België, opnieuw geleid door Prof Dr Ines Keygnaert, gaf 29.8% van de respondenten aan zelf minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld tijdens de eerste en tweede golf van de coronamaatregelen (Keygnaert et al, 2021b). Dit is in lijn met voorgaand onderzoek naar ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld (Pieters et al, 2010).

Het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van alle Vormen van Gendergerelateerd Geweld pleit voor een holistische opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld. Huisartsen spelen hierin een cruciale rol zowel op korte als op lange termijn. Niettemin hebben huisartsen slechts beperkte kennis van, ervaring met en vaardigheden in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld. Dit project wenst – na afronding van een nationale cartografie van de nodige ondersteuning van huisartsen in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn en de validatie van de praktische richtlijn – de praktische richtlijn te finaliseren en implementeren. Dit met het oog op een meer toegankelijk, transparant, diversiteitsgevoelig, persoonsgericht en holistisch zorglandschap.

Dit project loopt vanaf september 2022 en wordt uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 

De afgewerkte Nederlandstalige en Franstalige praktische richtlijn in de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld in eerste lijn zal op deze projectpagina verschijnen tegen de zomer van 2023.


Periode: 1 september 2022 tot 1 september 2023.
Teamleden: Prof. Dr. Ines Keygnaert (coördinator), Anke Vandenberghe en Lisa Fomenko
Coördinator: ICRH UGent
Opdrachtgever: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

 

 


Mise en œuvre d'un guide pratique sur la prise en charge des violences sexuelles et intrafamiliales dans les soins primaires. 


Les violences sexuelles et intrafamiliales sont un problème majeur de santé publique dans le monde entier.

La première étude représentative concernant les violences sexuelles au sein de la population belge a été menée en 2020 par le professeur Ines Keygnaert et a démontré que 64 % des personnes interrogées dans la tranche d'âge 16-69 ans avaient subi une forme de victimisation sexuelle au cours de leur vie : cela concerne 81 % des femmes et 48 % des hommes (Keygnaert et al, 2021a). Dans une autre étude sur les relations, le stress et l'agression au cours des 12 premiers mois de la pandémie du COVID-19 en Belgique, 29,8 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de violences domestiques au moins une fois au cours de la première et/ou de la deuxième vague de la pandémie (Keygnaert et al., 2021b). Ces chiffres sont conformes aux recherches antérieures sur les expériences des femmes et des hommes en matière de violences psychologiques, physiques et sexuelles (Pieters et al, 2010).

Le plan d'action national de lutte contre les violence basées sur le genre préconise une prise en charge holistique des victimes de violences intrafamiliales et sexuelles. Les médecins généralistes jouent un rôle crucial à cet égard, tant à court qu'à long terme. Néanmoins, les médecins généralistes ont des connaissances, une expérience et des compétences limitées en matière de violences intrafamiliales et sexuelles. Ce projet souhaite - après l'achèvement d'une cartographie nationale du soutien nécessaire aux médecins généralistes dans la prise en charge des violences intrafamiliales et sexuelles dans les soins primaires et la validation du guide pratique – de finaliser et mettre en œuvre le guide pratique. L'objectif est de créer un paysage de soins de santé plus accessible, transparent, sensible à la diversité, centré sur la personne et holistique.

Ce projet, qui se déroulera à partir de septembre 2022, est mandaté par le Service public fédéral de santé publique. 

Le guide pratique sur la prise en charge des violences sexuelles et intrafamiliales dans les soins primaires sera publié sur cette page de projet à partir de l'été 2023.

Periode: 1er septembre 2022 jusqu’au 1er septembre 2023
Membres de l’équipe scientifique : Prof. Dr. Ines Keygnaert (coordinatrice), Anke Vandenberghe and Lisa Fomenko
Coordination: ICRH Université de Gand (UGent)
Organisme de financement: Service public fédéral Santé publique
Statut du projet : Projet en cours

Donors

België: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid- Federal Public Health Service

Team

Prof. Dr. Ines Keygnaert (coordinator), Anke Vandenberghe and Lisa Fomenko

Coordinator

ICRH Ghent University